MILLIPLEX® Multiplex Immunoassays for Luminex® Instrumentation

MILLIPLEX® Multiplex Immunoassays for Luminex® Instrumentation
Discover with confidence using MILLIPLEX® multiplex immunoassays for Luminex® instruments while ensuring robust assay performance and an always expanding portfolio to meet your biomarker detection needs.

สินค้า

ดูในฐานะ กริด รายการ

3 รายการ

  • ชื่อสินค้า
กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
หมายเลขสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา
HCYTOMAG-60K Milliplex Catalog ID. HCYTOMAG-60K-10.Hum Expand
MCYTOMAG-70K Milliplex Catalog ID. MCYTOMAG-70K-06.Mou Expand
ต่อหน้า