สั่งซื้อด่วน

ใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือย่อหน้าเพื่อแยก รหัสสินค้า

ไฟล์ต้องอยู่ในรูปแบบ .csv และมีคอลัมน์ "รหัสสินค้า" และ "จำนวน" ดาวน์โหลดตัวอย่าง

เลือกไฟล์